Веселокутська  сільська   рада

                   Тальнівський район, Черкаська  область

                                         3- ясесія

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  24 грудня 2015року    №    3/1

с.Веселий Кут

 

Про сільський бюджет на 2016рік

 

 

Керуючись ч.1 ст.61, п. п. 23 ст.26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні” , статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.     Визначити на 2016рік:

- доходи сільського бюджету у сумі   547 915 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  543 915 грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000  грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільсього бюджету у сумі 547 915 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 543 915 грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 4 000 грн.

2.                Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі  547 915 грн., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі  543 915 грн. та  поспеціальному фонду бюджету у сумі 4 000 грн. згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  100  грн.

4. Затвердити на 2016 рік:

- міжбюджетні трансферти з районного бюджету в сумі 119 295 гривень в тому числі на освіту- 81 101 грн. на бібліотеку  – 16 323 грн., на сільський будинок культури  -21 871 згідно з додатком4 до цього рішення.

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

    6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію соціально – економічної прогарми  на загальну суму  30 000 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Розпоряднику коштів сільського  бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов’язання у 2016 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8. Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

9. Додатки 1,  3,  4, (5) до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         10. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                                 П.О.Козаченко

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      3– я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24  грудня2015року№  3/4

с.ВеселийКут

 

Про затвердження структури

та чисельності виконавчих органів

сільської ради

 

 

  Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О та врахувавши , що до сільської комунальної власності передано заклади  освіти, культури, керуючись п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити на 2016рік слідуючу структуру виконавчих органів сільської ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання :

 

№ п/п

Назва виконавчого органу

Чисельність

Витрати на рік (грн.)

1.

Апарат сільської ради

6

318880

2.

Заклади культури

3

38194

3.

Заклади освіти

5

81101

 

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету та  фінансів.

 

 

 

Сільський голова                         Козаченко П.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Веселокутська сільська  рада

                                         Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      3– я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24  грудня2015року№  3/5

с.ВеселийКут

 

Про затвердження штатного

розпису сільської ради на 2016 рік.

 

      Розглянувши пропозицію сільського голови Козаченко П.О та врахувавши , що до сільської комунальної власності передано заклади  освіти, культури, керуючись п.5 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , керуючись   Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постановою Кабінету Міністрів України № 34 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та Постановою Кабінетів Міністрів України від   22 серпня 2005 року № 790 „ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність , деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів» сільська рада в и р і ш и л а : 

1.Затвердити  розмір посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців і затвердити штатний розпис і посадові оклади працівників апарату сільської ради з 1  січня 2016 року :

Посада

Шт.од.

Став

ка

ранг

Доплата за ранг

Стаж %

Доп

лата

За стаж

 

премія

 

Місяч

ний

фонд

 
 

Сільський

Голова

1

2910

7

110

  25

755

2037

5812

 

Секретар

1

2357

9

90

  20

489

1650

4586

 

Головний бухгалтер

1

1603

13

55

  20

332

1122

3112

 

Спеціаліст 2 категорії

1

1378

13

55

  10

138

689

2260

 

Касир

0.5

689

 

 

 

 

345

1034

 

Прибиральник  службових приміщень

0.5

689

 

 

 

 

 

689

 

Кочегар

0.5

689

 

 

 

 

 

689

 

 

2.Затвердити слідуючий  штатний розпис працівників дитсадка станом на 1 січня 2016 року:

п/п

Назва посад  структурного

Підрозділу

Кількість

Шт.посад

Посад.

Оклад

Тариф.

розряд

Доплати

За стаж

За престиж

Праці 20 %

Фонд зарпл.

На місяць

1.

Завідуюча

1

2360

12

10

236

 

2596

2.

Вихователь

1

1825

8

20

365

 

2190

3.

Пом.вихователя

1

1378

 

 

 

 

1378

4.

Кухар

1

1378

 

 

 

 

1378

5.

кочегар

1

1378

 

 

 

 

1378

 

 

5

 

 

 

     

 

3.Затвердити слідуючий  штатний розпис працівників культури станом на 1 січня 2016року:

п/п

Назва посад  структурного

Підрозділу

Кількість

Шт.посад

Посад.

Оклад

Тариф.

Роз

ряд

Доплати

За стаж

Добавка за престиж

Фонд зарпл.

На місяць

1

Зав.бібліотекою

0,5

1180

12

20

236

   

1416

2

Директор СБК

0,75

1520

 

 

 

 

 

1520

3

Прибиральниця

0,25

345

 

 

 

 

 

345

 

 

2,25

 

 

 

148.8037271271

 

   
                     

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету тафінансів.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             П.О.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Веселокутська сільська  рада

                             Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                             3– я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24  грудня2015року№  3/3

с.ВеселийКут

 

Про  затвердження  Програми «Турбота»

та  Положення  про  надання  одноразової

грошової  матеріальної  допомоги                                                                  

громадянам  на  2016  рік

 

 

             З  метою  матеріальної  підтримки  малозабезпечених  верств  населення  села  у  2016  році,  керуючись  підпункто1  пуна  частини1  статті34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради  ,  сільська  рада   в  и  р  і  ш  и  л  а  :

 

            1.Затвердити  Програму «Турбота»  на  2016  рік (далі – Програма)

(  додається)

           2.Затвердити  Положення  про  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  громадянам,  які  проживають  у  с.Веселий Кут   (додається)

          3.Для  обстеження  житлово- побутових  умов  заявників  створити  

комісію  з  надання  одно-разової  грошової  матеріальної  допомоги  в складі :

 

Заболотня Людмила Володимирівна   -  голова  комісії

Гук Ольга Василівна              -  секретар  комісії

Щепак Наталія Андріївна      -  член  комісії

       

 4.Головному  бухгалтеру    сільської  ради  Тосич Л.В.  передбачити  в  сільському  бюджеті  на  2016  рік  видати  на  

фінансування  Програми  у  2016  році  в  сумі  10 000 грн.

        5.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію  сільської  ради  з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку;

 

 

 

Сільський  голова                      П.О.Козаченко                          

 

 

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням  сільської  ради  

                                                                              24.12.2015  № 3/3

 

 

 

ПРОГРАМА

«Турбота»  на  2016  рік

 

 

І.  Загальні  положення

 

             Програма «Турбота»  на  2016  рік  розроблена  з  метою  матеріальної  

підтримки  малозабезпечених  верств  населення  села  Веселий Кут.

 

 

ІІ.  Мета  та  завдання  програми

 

          В  окремих  випадках  за  зверненнями  громадян,  які постійно  проживають  в  селі,  з  метою  поліпшення  їх  матеріального  становища  та  підвищення  рівня  соціального  захисту,  пов’язаного  з  тяжкими  хворобами,  учасникам  АТО  надається  одноразова  грошова  матеріальна  допомога..

          Адресна  одноразова  грошова  матеріальна  допомога  надається  малозабезпеченим  громадянам  при  наявності  поважних  причин,  як  правило  у  випадках  тривалого  лікування.

          До  заяви  громадян ,  яким  необхідна  допомога,  що  подається  до  сільської  ради  додаються :  клопотання  сільського  голови,  акт  обстеження  матеріальнопобутових  умов,  довідки  про  склад  сім»ї  та  їх  доходи,  на  непрацюючих -  довідка  з  районного  центру  зайнятості,  довідка  з  лікувальної  установи,  якщо  допомога  потрібна  для  лікування.

 

 

 

ІІІ.  Фінансове  забезпечення  програми

 

           Адресна  одноразова  грошова   матеріальна  допомога  

найменш  незахищеним  громадянам  надається  з  асигнувань,  що  передбачаються  в  сільському  бюджеті  на  відповідний  рік  для  надання  допомоги ,  а  також  за  рахунок  додаткових  джерел  фінансування,  якщо  такі  виникають  в  ході  виконання  сільського  бюджету.

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                                О.В.Гук

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням  сільської  ради  

                                                                              24.12.2015  № 3/3

  

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  надання  одноразової  грошової  матеріальноїальної  допомоги громадянам ,  які  проживають  у  с Веселий Кут

 

І.   Загальні   положення

 

              Одноразова  грошова  матеріальна  допомога (далі допомога)  надається  з  асигнувань,  що  передбачаються  в  сільському  

бюджеті  на  відповідний  бюджетний  рік  для  надання  допомоги,  а  також  за  рахунок  додаткових  джерел  фінансування,  якщо  такі  виникають  в  ході  виконання  сільського  бюджету.

            Допомога  надається  жителям  села,  які  потребують  тривалого  лікування,  учасникам  АТО.

            Одноразова  грошова  матеріальна  допомога  надається  громадянину  

не  частіше  одного  разу  на  рік.

            До  членів  сім’ї  відносяться  особи,  які  спільно  проживають,  пов’язані  спільним  побутом,  мають  взаємні  права  та  обов’язки (стаття 3  Сімейного  кодексу  України).

 

 

ІІ.  Порядок  надання  грошової  матеріальної  допомоги  за  заявою

 

2.1.Допомога  призначається  згідно  рішення  сільської  ради.

2.2.Проект  рішення  ради  про  надання  допомоги  готує  секретар  сільської

 ради  в  термін  до  30  днів  з  моменту  реєстрації  заяви ,  до  якої  додаються :

а) клопотання  сільського  голови ,  на  території  якої  проживає  заявник ;

б) акт  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника ;

в) довідка  про  склад  сім’ї  заявника ;

г) довідки  про  доходи  сім’ї  заявника ;

д) довідка  з  районного  центру  зайнятості  на  непрацюючих, але  працездатних  членів  сім’ї  заявника ;

ж) довідка  з  лікувальної  установи ,  якщо допомога  потрібна  для  лікування ;

з)висновок  головного  бухгалтера  сільської  ради  про  фінансову  можливість  проведення  виплати  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  з  сільського  бюджету,  який  подається  секретарю  ради  не  пізніше  2  днів  до  проведення  засідання  ради ;

к)рішення  комісії  з  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  

про  надання  допомоги ,  ї  розмір  та  доцільність.

 

 

 

ІІІ. Порядок  роботи  комісії  з  надання  одноразової

грошової  матеріальної  допомоги

 

               Комісія  з  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги,  утворена  рішенням  сільської  ради,  проводить  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника,  складає  відповідний  акт  та  вносить  пропозиції  

сільській  раді  щодо  надання  грошової  матеріальної  допомоги.

 

 

 

ІУ.  Порядок  виплати  та  обліку  одноразової

грошової  матеріальної  допомоги

 

             Головний  бухгалтер  сільської  ради  перераховує  зазначену  в  рішенні  суму  допомоги.

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                  О.В.Гук                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Веселокутська сільська рада

Тальнівський район , Черкаська область

3  - а сесія

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  24  грудня  2015 року № 3/8

с. Веселий Кут

 

Про затвердження проекту землеустрою,

щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Хоменко Мар’яні Анатоліївні

 

    Розглянувши  проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Хоменко Мар’яні Анатоліївні, відповідно пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22, 122, 186 Земельного Кодексу України сільська рада вирішила :

 

1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею – 0,5122 га. громадянці Хоменко Мар’яні Анатоліївні у власність, для ведення особистого селянського господарства,із земель комунальної власності, за рахунок земель Веселокутської сільської ради, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля, за адресою : 20414, Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вул. Миру, 50.

 

2. Передати громадянці Хоменко Мар’яні Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку площею – 0,5122 га., для ведення особистого селянського господарства.

 

 

3. Віднести земельну ділянку площею – 0,5122 га. до земель приватної власності громадянки Хоменко Мар’яни Анатоліївни, яка відноситься до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення, вид угідь- рілля.

                            

          Сільський голова                             П.О. Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             3-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 24 грудня2015 року    № 3/7

с.Веселий Кут 

 

Про затвердження Положення про преміювання

та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської  сільської ради

 

Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),  наказу            Міністерства культури туризму України від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів»   враховуючи колективний договір,  з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада:

           в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Веселокутської   сільської  ради (додається) за погодженням з профспілковим комітетом.

2.Визнати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників Веселокутської   сільської ради, затверджене  рішенням сільської ради від 16листопада2015 року  № 1/7.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету та фінансів .

 

 

 

Сільський голова                                                       П.Козаченко  

 

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  профкому                                                   рішенням  сільської  ради

від__________№___                                                    від 24.12.2015 року №3/7

 

                                            ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської   сільської ради

 

1.     Загальні положення

 

1.1.Положенняпро преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Веселокутської   сільської ради ( далі – Положення ) розроблене

відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказу            Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України                             27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів»    колективного договору,   з метою заохочення працівників сільської ради     (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

 

         1.2.Преміювання Працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць згідно розпорядження сільського голови в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, але не більше 100% від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

       1.3.В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи,  з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування, ювілейних  дат,  на підставі клопотання профспілкового комітету за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску Працівникам                                          може бути виплачена одноразова премія в розмірі середньомісячної заробітної плати межах затверджених видатків на оплату праці.

 

       1.4.Премія не виплачується Працівникам за час перебування у  відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень  по вивченню досвіду роботи.

 

1.5.Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

    

      1.6.Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

 

       1.7.Фонд преміювання Працівників утворюється в у розмірі 15 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці (затверджених видатків на оплату праці ).

 

2. Показники преміювання та визначення розміру премії

 

          2.1.Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням сільського голови  на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.

 

         2.2.Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.

 

          2.3.За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

-своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

-сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

-дотримання виконавської і трудової дисципліни;

-постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

 

         2.4.Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 2.3. цього Положення та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

         2.5.Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

-несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків;

-неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської  ради;

-порушення строків розгляду документів;

-недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;

-порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

          3.Порядок преміювання

 

          3.1.Головний бухгалтер сільської  ради щомісяця визначає загальну суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці та вносить пропозиції сільському голові . 

 

          3.2.Преміювання Працівників здійснюється на підставі розпорядження сільського голови   .

 

          3.3.Розмір  премії сільського голови  визначається рішенням сільської  ради і здійснюється на підставі розпорядження сільського голови .

 

         3.4. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

                              4.Надання матеріальної допомоги

 

            4.1.Допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

 

           4.2.Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою на підставі клопотання профспілкового комітету розпорядженням сільського голови  в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

 

           4.3.Відповідно наказу   МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ  від 18.10.2005  N 745 «Про впорядкування умов оплати праці        працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України   27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565,  працівникам культури  надається  матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення,  у  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік.

 

           4.4.Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення сільському голові  надається за його заявою та рішенням сесії сільської  ради в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

            4.5.Допомога, зазначена в пунктах 4.1.-4.4. надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Сільський голова                                                    П.Козаченко

 

                           

 

 

                                Веселокутська сільська рада

                            Тальнівського району Черкаської області

                                             3-а сесія

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ

 

Від 24 грудня2015 року    № 3/6

с.Веселий Кут 

Про  преміювання та  надання допомог

сільському голові   в 2016році

 

         Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями,Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- правових актів»     врахувавши  пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада в и р і ш и л а  :

        1. Здійснювати в 2016 році преміювання  сільського голови Козаченка Павла Олександровича, або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статтті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до його особистого вкладу  в загальні результати роботи  щомісячно  в межах фонду преміювання,  в розмірі не менше 10 відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці, але не більше 100% від посадового окладу та економії фонду оплати праці, в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

         2.Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Козаченко П.О. або особі, яка виконує його повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує його повноваження, з врахуванням вимог  Положення про  преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та керівництву апарату   сільської ради.

 

         3. З нагоди   професійного свята - День місцевого самоврядування, ювілейних дат на  підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові Козаченко П.О. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати  одноразову премію в розмірі середньомісячної заробітної плати    в  межах затверджених видатків на оплату праці.

 

         4. Надавати сільському голові  Козаченко П.О. або особі, яка виконує його повноваження,   допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

 

       5.Рішення сільської ради від 16листопада2015 року №1/6 «Про  преміювання та  надання допомог сільському голові   в 2015 році» визнати таким, що втратило чинність.

 

       

Сільський голова                                                 П.Козаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      3 – я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24 грудня2015року№  3/2

с.ВеселийКут

 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку  селана 2016рік.

 

         Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” , врахувавши пропозиції депутатів,  сільська рада  в и р і ш и л а :

 

         1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку  селана 2016рік (додається).

        

         2. Постійній комісії з питань планування бюджету і фінансів разом з  бухгалтером сільської радипередбачити в сільському бюджеті кошти на реалізацію основних завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку села  на 2016рік.

 

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету тафінансів.

 

Сільський голова                         Козаченко П.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                           Програма

          соціально – економічного  розвитку села на 2016рік.

 

   Програма соціально-економічного та культурного розвитку селана 2016рік розроблена у відповідності з вимогами законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України","Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативно-правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом Міністрів України, проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, програми «Будуємо нову Черкащину на 2011-2015 роки» інших програм стратегічного розвитку області та району.

         Основною метою програми соціально-економічного та культурного розвитку селана 2016 рікє створення умов для розвитку виробництва в селі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що надаються населенню, зростання реального життєвого рівня населення, забезпечення його оптимальної зайнятості на основі стабілізації обсягів виробництва.

Основними завданнями програми є:

- задоволення основних життєво необхідних потреб населення села, послідовне зростання рівня життя;

-  відновлення та посилення позитивної динаміки розвитку у базових галузях економіки села;

- розвиток агропромислового виробництва за рахунок посилення ролі тваринництва та підвищення ефективності використання ґрунтів;

 - покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову економіки села;

   - розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);

   - відновлення культурної спадщини ;

 -  сприяння подальшому розвитку малого бізнесу.

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території села, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальний  за виконанням заходів Програми виконком сільської ради. Нині в Україні є 350 малих міст (міст з населенням до 50-ти тисяч чоловік),у яких проживає близько 20 % населення. Такі міста займають особливе місце в історичному розвитку України, вони відіграють важливу роль у формування поселенської мережі  розміщені продуктивних сил країни, оскільки з ними безпосередньо пов’язане життя  майже 22 млн. міських  і сільських жителів. Проте, спад виробництва, економічна дестабілізація суттєво послабили соціально – економічну та фінансову бази малих міст.

  Значна частина малих міст безвідносно до географічного розташування – немов безликі брати – близнюки. Брудні вулиці, обшарпані будинки, іржаві замки на облуплених дверях колишніх закладів культури , побуту, а не рідко – й освіти. Про який рівень соціальних послуг може йтися? Більшість населення охоплена соціальною апатією, люди замкнулися в своїх проблемах, відчужені від влади, господарників і підприємців. І не сьогодні – вчора сформувалась ця ситуація – занепад і деградація багатьох українських міст і сіл, які колись були справжніми духовними, культурними, освітніми осередками, звідки черпали кадровий потенціал держави, триває вже не одне десятиліття.

   Хоча ще в березні 2004 року Президент України підписав ухвалений Верховною Радою  Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст»,дієвих кроків держави з розв’язання їхніх  проблем поки що не спостережено. Можна сказати, що столиця, великі промислові центри взяли з малих усе краще, нічого реально не запропонувавши взамін. Бюджетні ресурси нині розподіляються між усіма суб’єктами бюджетного процесу пропорційно, згідно  формульними розрахунками Міністерства фінансів, а доцільно було б ефективно перерозподіляти їх між  багатими й бідними, пам’ятаючи, що багатим містам нинішній добробут великою мірою створювали всі.

  Коріння сьогоднішніх негараздів громад малих міст криється і в недосконалості чинного законодавства. Зокрема, вони обділені Бюджетним Кодексом, дія якого сьогодні закінчується на рівні районів, не пошируючись на міста районного значення.

Досі не проведено чітких меж між власними повноваженнями місцевого самоврядування та тими, що делегує йому держава. Доцільно було б  делеговані повноваження закріпити юридичною угодою, тоді буде з кого запитувати, чому не профінансовані ті чи інші декларації держави щодо громадян. А сьогодні органи місцевого самоврядування змушені левову частку власних доходів спрямовувати на виконання делегованих повноважень, що в свою чергу значно  послаблює їх фінансових можливостей для виконання власних повноважень  та збільшує число не вирішених питань у місті.

  Відповідно до Закону України «про благоустрій населених пунктів», який набрав чинності з 01.01.2006 року та визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади, благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, визначено, що «благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально - економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення  умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності  людини довкілля»

  Територія, що охоплюється благоустроєм, складається із земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування : парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, начальних, спортивних, історико – культурних об’єктів промисловості, комунально – складських та інших об’єктів у межах населених пунктів.

  Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою територій населених пунктів, а також санітарне очищення територій, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

Вулично – дорожня мережа населених пунктів – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів,тротуарів , велосипедних і пішохідних доріжок, а також набережні, майдани, площі вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

   Заходи з благоустрою населених – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 Питання забезпечення благоустрою села Веселий Кут впродовж останніх  років реалізується шляхом  залучення :

- підприємств та організацій через закріплення за ними, окрім власних, територій вулиць та провулків сіл, парків,скверів і інших      об’єктів з масовим  перебуванням  людей;

- депутатського корпусу сільської ради;

- жителів сіл;

- використання спонсорської допомоги;

- проведення тощижневих днів чистоти, суботників тощо.

Однак навантаження покладено на виконком сільської ради.

Мета та основні завдання благоустрою села Веселий Кут у  2016році

Метою цієї програми є:  

 

Всебічне використання визначених Законом України «Про благоустрій населених  пунктів», Наказом Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів  міського благоустрою» правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою села Веселий Кут, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми соціально – економічного розвитку села Веселий Кут

на 2016рік

 п/п

Зміст заходу

Виконавці

Джерело фінансування

1.

Санітарна очистка села Веселий Кут

 

 

 

-розширення кількості вулиць села, охоплених санітарною очисткою

Сільська рада

 

 

- вивезення побутових відходів

СВК «Веселий Кут»

ПП «Дронго»

СФГ «Фортуна»

Кошти по соціальних угодах

 

-  облаштування сміттєзвалища на території села Веселий Кут

Сільська рада

Кошти сільського бюджету4000грн

2.

Засоби та обладнання зовнішнього освітлення

Сільська радаприватні підприємці села

 

 

- ремонт вуличної мережі освітлення по вулицях : Колгоспній,Миру, Молодіжній, В.Крота,Набережній

Сільська рада

Приватні підприємства села

Кошти по соціальних угодах

 

- встановлення електролічильників, які обліковують електроенергію в нічні години по зменшенню тарифу, таймерів, лампочок, іншого обладнання

Сільськогосподарські підприємства

Кошти сільського бюджету

10 000 грн

 

- придбати та встановити додаткові ліхтарі та світильники по селу відповідно до потреби,

 

Кошти по соціальних угодах

3.

Зелене господарство:

Сільська рада

 

 

- відповлення зелених насаджень,газонів, квітника біля братської могили.

 

Кошти по соціальних угодах

4.

Ремонтна группа :

Сільська рада

 

 

-ямковий  ремонт вулиць села

 

Кошти сільського бюджету30 000грн

 

- утримання в належному стані зупинок громадського транспорту

 

Кошти по соціальних угодах

5

Забезпечення належного стану кладовища

Сільська рада

Кошти по соціальних угодах

       

 

6.

Ремонт покрівлі сільського будинку культури

Сільська рада сільськогосподарські підприємства

Кошти по соціальних угодах

Кошти сільського бюджету30 000грн

 

Секретар сільської ради                           О.В.Гук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      3– я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24  грудня2015року№  3/9

с.ВеселийКут

 

Про внесення змін в рішення сесії

№ 39/11 від 17 вересня 2015 року

«Про погодження на пролонгацію

договору оренди на земельну ділянку

із земель державного земельного

запасу СВК «Веселий Кут     

                  

       Розглянувши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. «Про внесення змін в рішення сесії № 39/11 від 17 вересня 2015 року «Про погодження на пролонгацію договору оренди на земельну ділянку із земель державного земельного запасу СВК «Веселий Кут» сільська рада відмічає,що  договір оренди на земельну ділянку загальною площею 6,5 га. із земель державного земельного запасу, яка розташована в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської радизакінчується  01 січня 2016 року. На земельні ділянки в межах населеного пункту  договора раніше проходили реєстрацію в сільській раді, а зараз цю земельну ділянку необхідно виділяти через аукціон.

   Врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.122, 123, 141,142 Земельного кодексу України сільська рада в и р і ш и л а :

1.      Рішення сесії № 39/11 від 17 вересня 2015 року «Про погодження на пролонгацію договору оренди на земельну ділянку із земель державного земельного запасу СВК «Веселий Кут» вважати таким, що втратило чинність

2.      Земельну ділянку загальною площею 6,5 га  із земель державного земельного запасу, яка розташована в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради надати для створення фермерського господарства.

3.      Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

    Сільський голова                          П.О. Козаченко  

 

                      Веселокутська сільська  рада

                    Тальнівськийрайон, Черкаськаобласть

                                      3– я сесія

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      РІШЕННЯ

 

Від  24  грудня2015року№  3/10

с.ВеселийКут

 

Про надання земельної ділянки

гр.Скалівенко Миколі Олександровичу 

для створення фермерського господарства.

    

       Розглянувши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської ради Новак Т.А. «Про надання земельної ділянки гр.Скалівенко Миколі Олександровичу  для створення фермерського господарства» сільська рада відмічає, що надійшла заява від Скалівенко Миколи Олександровича про  надання земельної ділянки загальною площею 6,5 га. із земель державного земельного запасу, яка розташована в межах населеного пункту в адмінмежах Веселокутської сільської ради  для створення фермерського господарства.

   Врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 31, 93,122, 123, 124,ч.2,3 ст.134 Земельного кодексу України, ст.7,ч. ст.8 Закону України «Про фермерське господарство», ст.6,16,17,19,21 Закону України «Про оренду землі», сільська рада в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкизагальною площею 6,5 га., в користування гр.Скалівенко Миколі Олександровичу на умовах оренди, для ведення фермерського господарства,  із земель державного земельного запасу, яка відноситься до земель сільськогосподарського призначення, вид сільськогосподарських угідь – рілля, за адресою: 20414,Черкаська область, Тальнівський район, с.Веселий Кут, вулиця Миру, без номера.

2.Гр.Скалівенко Миколі Олександровичу:

-зібрати та передати до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області документи, необхідні для заключення договору оренди;

- зареєструвати право оренди земельної ділянки після укладання договору оренди землі, відповідно до чинного законодавства.

3.Врахувати, що в разі виникнення необхідності, дана земельна ділянка може бути передана учасникам АТО.

4.Контроль за виконанням плану діяльності покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення.

 

    Сільський голова                          П.О. Козаченко