ВЕСЕЛОКУТСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
28 - а СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
                                                                   РІШЕННЯ 
22  грудня 2018 року                   с.Веселий Кут                                   № 28/10                                                
Про сільський бюджет на 2019 рік
          Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Веселокутська сільська рада 
В И Р І Ш И Л А :
1.Визначити на 2019 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 830338 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету -783338 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 47000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі  830338 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 783338 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 47000 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі _-__ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - _-_ гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - _-_ гривень;
надання кредитів з місцевого бюджету у сумі -_ гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - _- гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету -_-_ гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі __0___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за Спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі __0___ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 гривень, що становить 0.1 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 0 гривень, що становить _-__ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити на 2019рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі _-_ гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69_ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 82-84 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік": місцеві податки;неподаткові надходження;внутрішні податки на послуги;інші податки і збори;інші доходи,що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.. 69  Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є:кошти вільного залишку та міжбюджетні трансферти з державного та районного бюджетів.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 та 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":надходження до бюджету розвитку;25% екологічного податку;власні надходження;цільові та добровільні внески;субвенції, що надаються з інших бюджетів;
2) у частині фінансування є надходження, визначені ст. 69 та 71 Бюджетного кодексу України кошти вільного залишку та міжбюджетні трансферти з державного та районного бюджету;
 9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними ст.69 та71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2статті 70 Бюджетного кодексу України.
10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі _-_ гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі _-_ гривень.
11. Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі _-_ гривень можуть надаватись:
1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;
2) для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.
Зазначити умови надання місцевих гарантій та повноваження на здійснення правочину щодо надання місцевих гарантій та укладання договору про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань.
Зазначити майнове забезпечення суб'єктів господарювання, його розмір та вид у разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно комунальної власності.
Зазначити повноваження щодо здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста, згідно з відповідними договорами.
12. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:оплату праці;нарахування на заробітну плату;оплата комунальних послуг та енергоносіїв;поточні трансферти населенню.
13. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
14. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
15. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
16. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
17. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.
18. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком _-_ до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
19. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку _-__ до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
20. Рішення  набирає  чинності  з 01 січня 2019 року.
21. Додатки 1,3.4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
22. Секретарю сільської ради оприлюднити рішення на сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів.
Сільський голова                                          П.Козаченко